Zgoda na przetwarzanie danych

Załącznik do Regulaminu Wydarzeń organizowanych przez Goyki 3 Art Inkubator

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostosowane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – RODO

Zgoda udzielona dla: Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie; dalej jako „Organizator”

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie mojego

imienia i nazwiska
informacji o stanie zdrowia
adresu email

W następujący sposób i w celu:

przetwarzanie, utrwalanie i wprowadzenie do bazy danych systemów komputerowych, w celu rejestracji uczestnictwa i wzięcia udziału w wydarzeniach Organizatora, zminimalizowania ryzyka zarażenia chorobą  COVID-19 uczestników Wydarzenia.

Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz ich podanie jest dobrowolne oraz, że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie wobec Organizatora  stosownego oświadczenia na piśmie w siedzibie Organizatora  lub za pośrednictwem poczty listem poleconym lub mailowo pod adresem iod@msb.com.pl Zostałem/-am również poinformowany
o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich danych osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach w klauzuli informacyjnej, którą otrzymałem/-am.

 


Appendix to the Rules and Regulations of Events organised by Goyki 3 Art Inkubator

 

PERSONAL DATA PROCESSING AGREEMENT

Aligned with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – GDPR

Consent granted to: Goyki 3 Art Inkubator based in Sopot; hereinafter referred to as the „Organiser”.

I consent to the processing of my:

first and last name
health information
e-mail address

In the following manner and purpose:

processing, recording and entering into the database of computer systems in order to register participation and take part in the Organiser’s events, to minimize the risk of infection with COVID-19 of the participants of the Event.

I have been informed that the consent to provide the aforementioned personal data and their provision is voluntary and that the consent given in this declaration may be withdrawn at any time by submitting an appropriate statement to the Organiser in writing at the Organiser’s registered office or by mail via registered letter or by e-mail at iod@msb.com.pl. I have also been informed about the conditions, grounds and manner of processing of my personal data and about my rights in connection with such processing in the information clause I have received.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist