Regulamin coworkingu

1) WSTĘP

„Regulamin coworkingu w siedzibie Goyki 3 Art Inkubatora” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z miejsca pracy w przestrzeni coworkingowej w budynku na Goyki 3 w Sopocie.

2) DEFINICJE

a. Coworking – polega na wynajęciu Użytkownikowi miejsca pracy w ramach oferowanej wspólnej przestrzeni biurowej;
b.  Goyki3 – biuro coworkingowe pozostające w dyspozycji Organizatora;
c. Organizator – Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy ul. Goyki 3, wpisana do Rejestru Komunalnych Instytucji Kultury pod nr 5, o numerze NIP 5851489587;
d. Regulamin – niniejszy Regulamin coworkingu w biurze Goyki3;
e. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem internetowym www.goyki3.pl;
f. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z coworkingu lub sal w siedzibie Organizatora;
g. Cennik – cennik oferowanych w ramach coworkingu w siedzibie Goyki3 świadczeń.

3) COWORKING

1. Przedmiotem umowy o korzystanie z miejsca pracy w ramach coworkingu jest:

a)       Udostępnienie miejsca do pracy w sali coworkingowej w przestrzeni wspólnej Goyki3, tj. stanowiska pracy wyposażonego w: biurko, fotel do pracy przy komputerze, lampę, zamykany kontener biurkowy , Wi-Fi.

b)      Udostępnienie przestrzeni socjalnej – aneksu kuchennego i miejsc odpoczynku.

c)       Udostępnienie korzystania z urządzeń drukujących (15 stron/miesiąc) i skanujących

2.       Dostęp do sali pracy wspólnej możliwy jest w trzech wariantach:

i. dostęp abonamentowy – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas określonej liczby godzin po wykupieniu odpowiedniego abonamentu zgodnie z Cennikiem Organizatora. Rezerwacja godzin dostępna jest na stronie www.goyki3.pl” www.goyki3.pl

ii. dostęp jednodniowy – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas jednego dnia (w godzinach od 9 do 17) po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem Organizatora.
iii. dostęp miesięczny – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas zgodny z wykupionym abonamentem, zgodnie z Cennikiem Organizatora (dostęp w godzinach od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 20 dni w miesiącu).

Każdorazowo rezerwacja jest potwierdzana przez przedstawiciela Organizatora w ciągu 24h od złożenia zapotrzebowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru użytkowników spośród branż kreatywnych, w szczególności: architektura, sztuka, projektowanie graficzne, przemysł filmowy i muzyczny, reklama i marketing, gry komputerowe, przemysły czasu wolnego, zrównoważony rozwój, badania i nauka.

3. Dostęp abonamentowy na każdy kolejny miesiąc należy wykupić najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który kupowany jest abonament. W innym przypadku dostęp do miejsca pracy nie jest gwarantowany.
4. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby Użytkownika i nie jest możliwe ich odstępowanie na jakiejkolwiek podstawie prawnej osobom trzecim.
5. Użytkownik nie ma prawa wskazywania adresu Goyki 3 w Sopocie jako adresu wykonywania działalności gospodarczej, siedziby lub oddziału Użytkownika, ani wskazywania tego adresu jako adresu do korespondencji, chyba że Strony w umowie postanowią inaczej.

4) NAJEM DODATKOWYCH PRZESTRZENI

a. Dodatkowe sale są dostępne zarówno dla Użytkowników jak i dla osób nieposiadających dostępów do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie wykupionego wariantu coworkingu. Warunki i ceny najmu określone są w Cenniku. Dla aktywnych Użytkowników przewidziana jest zniżka w wysokości 15%. ujęta w Cenniku.
b. Użytkownik może dokonać rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy Organizatora. Użytkownik może bez żadnych konsekwencji odwołać rezerwację do 14 dni roboczych przed terminem rezerwacji (jeśli nie uzgodniono inaczej).
c. W przypadku, gdy rezerwacja nie została odwołana lub została odwołana w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rezerwacji, Użytkownik jest obciążany kwotą 25% wartości rezerwowanej usługi, a w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 3 dni 50% wartości rezerwowanej usługi. Pozostała część wpłaconej opłaty rezerwacyjnej jest zwracana na wskazany przez osobę rezerwującą rachunek bankowy.
d. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z sal innym Użytkownikom lub osobom trzecim, które nie dokonały rezerwacji we wskazany w niniejszym Regulaminie sposób. Niedotrzymanie przez Użytkownika powyższego warunku skutkować będzie obciążeniem Użytkownika opłatą za wykorzystanie sali na ogólnych warunkach najmu sal wynikających z Cennika, a przypadkach ocenianych według uznania Organizatora może skutkować odmową najmu sal przy zastrzeżeniu zatrzymania całości uiszczonej opłaty rezerwacyjnej.

6) KORZYSTANIE Z INTERNETU

a. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.
b. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
c. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

7) WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

a. Dostęp do coworkingu oraz najem sali płatne są z góry kartą lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
b. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.
c. W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie określonym w ust. pkt a. – c. powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

8) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a. W przypadku niezapewnienia przez Organizatora zarezerwowanej lub wykupionej usługi lub wariantu dostępu, Użytkownikowi przysługuje:
i. zwrot 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sali
ii. proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej.
b. Jednocześnie strony oświadczają, że określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje roszczenia wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi, a Użytkownik nie prawa żądania odszkodowania ponad tę kwotę ani żądania odszkodowania z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.
c. Organizator zastrzega sobie prawo incydentalne do zmiany miejsca pracy przeznaczonego Użytkownikowi w przypadku organizowania przez Organizatora szkoleń, konferencji i innych imprez, nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana na stronie internetowej najpóźniej tydzień przed ich planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Użytkownikom nie przysługuje żadne odliczenie od opłaty określonej w Cenniku lub odszkodowanie.
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i innych.
e. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu udostępnianych Użytkownikowi powierzchni, jednakże nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w siedzibie Organizatora.

9) PRZEPISY PORZĄDKOWE

a. Użytkownicy zobowiązani są do:
i. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
ii. przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z biura Goyki 3 i urządzeń biurowych,
iii. poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w biurze Goyki 3,
iv. zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych w przestrzeni coworkingowej,
v. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,
vi. naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z przyczyn leżących po ich stronie lub po stronie ich gości na własny koszt,
vii. odnoszenia się z szacunkiem do innych Użytkowników biura Goyki 3,

viii. zachowania poufności informacji o innych Użytkownikach biura Goyki 3 oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
ix. zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Usługobiorcami w sali pracy wspólnej (coworkingowej) oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego,

x. przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem, konserwacją i zabytkowym charakterem nieruchomości, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni biurowej i socjalnej.
b. Zabrania się:
i. odstępowania kluczy, powierzchni biurowej oraz innych form dostępu do budynku i sali coworkingu osobom trzecim,
ii. odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,
iii. wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
iv. spożywania jedzenia poza kuchnią,
v. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
vi. słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

10) UWAGI KOŃCOWE

a. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu lub Cennika wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie od następnego okresu wybranego wariantu w ramach coworkingu. Informacja o zmianie Regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.goyki3.pl” www.goyki3.pl. W przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu lub Cennika Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień zakończenie wybranego przez Użytkownika wariantu dostępu.
b. Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze Goyki 3 i na stronie internetowej www.goyki3.pl.
c. Regulamin i Cennik wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2021 r.
d. Każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu lub Umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

CENNIK COWORKING GOYKI 3

DOSTĘP ABONAMENTOWY OPEN

400 złotych brutto

160 godzin, do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy. Rezerwacja na stronie www.goyki3.pl

DOSTĘP JEDNODNIOWY

50 złotych za dzień.

Dzień = 8 godzin, od 9.00 do 17.00, dostępne w dni pracy od poniedziałku do piątku. Rezerwacja dostępna na www.goyki3.pl

DOSTĘP ABONAMENTOWY MIESIĘCZNY

400 złotych za miesiąc brutto

20 dni roboczych w miesiącu, w godzinach od 9.00 – 17.00, w dni pracy od poniedziałku do piątku. Rezerwacja dostępna na www.goyki3.pl

Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Cennika wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie od następnego okresu wybranego wariantu w ramach coworkingu. Informacja o zmianie Cennika powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.goyki3.pl. W przypadku braku akceptacji zmienionej Cennika Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień zakończenie wybranego przez Użytkownika wariantu dostępu.
Cennik dostępny jest do wglądu w biurze Goyki 3 i na stronie internetowej www.goyki3.pl.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist