Regulamin coworkingu

1) WSTĘP

„Regulamin coworkingu w siedzibie Goyki 3 Art Inkubatora” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z miejsca pracy w przestrzeni coworkingowej w budynku na Goyki 3 w Sopocie.

2) DEFINICJE

a. sala coworkingowa – wspólna przestrzeń biurowa w siedzibie Organizatora;

b. Organizator – Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy ul. Goyki 3, wpisana do Rejestru Komunalnych Instytucji Kultury pod nr 5, o numerze NIP 5851489587;

dc. Regulamin – niniejszy Regulamin coworkingu w siedzibie Organizatora;

d. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem internetowym www.goyki3.pl;

e. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z miejsca pracy w sali coworkingu lub z innych przestrzeni w siedzibie Organizatora;

gf. Cennik – cennik korzystania przez Użytkownika z miejsca pracy w sali coworkingowej w siedzibie Organizatora.

3) COWORKING

1. Użytkownicy korzystają z miejsca pracy w sali coworkingu na podstawie zawartej z Organizatorem umowy, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Do dyspozycji Użytkowników, w zależności od treści zawartej z Organizatorem umowy jest:

a) miejsce do pracy w sali coworkingowej w siedzibie Organizatora, tj. stanowisko pracy wyposażone w: biurko, fotel do pracy przy komputerze, lampę, zamykany kontener biurkowy (w abonamencie miesięcznym), z zapewnionym dostępem do sieci Wi-Fi;

b) przestrzeń socjalna – aneks kuchenny i miejsce odpoczynku;

c) urządzenia drukujące (Użytkownik może wydrukować maksymalnie 15 stron/miesiąc, co Organizator ma prawo weryfikować i skanujących.

2. Dostęp do sali pracy wspólnej możliwy jest w trzech wariantach:

a. dostęp abonamentowy open – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas określonej liczby godzin po wykupieniu odpowiedniego abonamentu zgodnie z Cennikiem Organizatora. Rezerwacja godzin dostępna jest na Stronie internetowej. Wykupione godziny Użytkownik wykorzystać może w ciągu 3 miesięcy od dnia wykorzystania pierwszej godziny wykupionej w ramach tego abonamentu;

b. dostęp jednodniowy – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas jednego dnia (w godzinach od 9 do 17) po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem Organizatora.

c. dostęp miesięczny – Użytkownik uzyskuje dostęp do przestrzeni, o której mowa w ust. 1 powyżej na czas zgodny z wykupionym abonamentem, zgodnie z Cennikiem Organizatora (dostęp w godzinach od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 20 dni w miesiącu).

Każdorazowo rezerwacja jest potwierdzana przez przedstawiciela Organizatora w ciągu 24h od złożenia zapotrzebowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru użytkowników spośród branż kreatywnych, w szczególności: architektura, sztuka, projektowanie graficzne, przemysł filmowy i muzyczny, reklama i marketing, gry komputerowe, przemysły czasu wolnego, zrównoważony rozwój, badania i nauka.

3. Dostęp abonamentowy na każdy kolejny miesiąc należy wykupić najpóźniej na 5 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który kupowany jest abonament. W innym przypadku dostęp do miejsca pracy nie jest gwarantowany.

4. Dostęp do sali coworkingowej ma wyłącznie Użytkownik, z którym zawarta zostanie umowa. Użytkownik nie ma prawa udzielania dostępu do Sali coworkingowej osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

5. Użytkownik nie ma prawa wskazywania adresu Goyki 3 w Sopocie jako adresu wykonywania działalności gospodarczej, siedziby lub oddziału Użytkownika, ani wskazywania tego adresu jako adresu do korespondencji, chyba że Strony w umowie postanowią inaczej.

4) NAJEM DODATKOWYCH PRZESTRZENI

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych pomieszczeń w siedzibie Organizatora na preferencyjnych warunkach, poprzez przyznanie im zniżki w opłatach za korzystanie z tych dodatkowych pomieszczeń w wysokości 15%.

2. Użytkownik może dokonać rezerwacji na dodatkowe pomieszczenie w siedzibie Organizatora. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej Organizatora. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy Organizatora. Użytkownik może anulować rezerwację przed terminem rezerwacji (jeśli nie uzgodniono inaczej). W przypadku anulowania rezerwacji w terminie 14 dni przed terminem rezerwacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownikowi zwrócona zostanie uiszczona na rachunek bankowy Organizatora opłata rezerwacyjna.

3. W przypadku, gdy rezerwacja nie została odwołana lub została odwołana w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rezerwacji, Użytkownik jest obciążany kwotą 25% wartości rezerwowanej usługi/opłaty za rezerwowane pomieszczenie, a w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 3 dni – w wysokości 50% wartości rezerwowanej usługi/opłaty za rezerwowane pomieszczenie. Pozostała po potrąceniu ww. kwot, część wpłaconej opłaty rezerwacyjnej jest zwracana na wskazany przez osobę rezerwującą rachunek bankowy.

4. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z dodatkowych pomieszczeń w siedzibie Organizatora innym Użytkownikom lub osobom trzecim, które nie dokonały rezerwacji we wskazany w niniejszym Regulaminie sposób. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie obciążeniem Użytkownika opłatą za korzystanie z pomieszczenia na ogólnych warunkach wynikających z cennika Organizatora (bez zastosowania zniżki, o której mowa w pkt 4) ppkt 1) Regulaminu). W przypadku opisanym powyżej, Organizator może wedle swego uznania podjąć decyzję o odmowie udostępnienia dodatkowych pomieszczeń z zachowaniem prawa do opłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5) KORZYSTANIE Z INTERNETU

a. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.

b. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania przez Organizatora całości opłaty należnej na podstawie tej umowy.

c. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

6) WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Opłata za korzystanie z miejsca pracy w sali coworkingu oraz opłata rezerwacyjna i opłaty za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych w siedzibie Organizatora, uiszczane są przez Użytkownika z góry, przed datą rozpoczęcia korzystania z miejsca pracy w Sali coworkingu lub pomieszczeń dodatkowych, na rachunek bankowy Organizatora.

2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.

7) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku niezapewnienia przez Organizatora zarezerwowanej lub wykupionej przestrzeni do pracy w sali coworkingu lub wariantu dostępu, Użytkownikowi przysługuje:

a. zwrot 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sali

b. proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej.

2. Określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje ewentualne roszczenia z tytułu niemożności skorzystania z pomieszczeń lub usług w siedzibie Organizatora, a Użytkownik nie ma prawa żądania z tego tytułu odszkodowania ponad tę kwotę ani żądania odszkodowania z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.

3. Organizator zastrzega sobie prawo incydentalne do zmiany miejsca pracy przeznaczonego Użytkownikowi w przypadku organizowania przez Organizatora szkoleń, konferencji i innych imprez, nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana na stronie internetowej najpóźniej tydzień przed ich planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Użytkownikom nie przysługuje żadne odliczenie od opłaty określonej w Cenniku lub odszkodowanie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i innych, ograniczeń sanitarnych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w siedzibie Organizatora.

8) PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Użytkownicy zobowiązani są do:

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b. przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z pomieszczeń i urządzeń biurowych, o których mowa w pkt 3) ppkt 1 Regulaminu;

c. poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w siedzibie Organizatora,

d. zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych w przestrzeni coworkingowej,

e. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,

f. naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub po stronie jego gości na własny koszt,

g. odnoszenia się z szacunkiem do innych osób przebywających w siedzibie Organizatora,

h. zachowania poufności informacji o innych Użytkownikach siedziby Organizatora oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,

i. zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Użytkownikami coworkingu oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego,

j. przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem, konserwacją i zabytkowym charakterem nieruchomości, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni biurowej i socjalnej.

2. Zabrania się:

a. odstępowania kluczy, powierzchni biurowej oraz innych form dostępu do budynku i coworkingu osobom trzecim,

b. odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,

c. wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,

d. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,

e. słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

f. przebywania w siedzibie Organizatora, w przypadku posiadania objawów choroby lub przeziębienia.

9) UWAGI KOŃCOWE

1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu lub Cennika wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie od następnego okresu wybranego wariantu w ramach coworkingu. Informacja o zmianie Regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu lub Cennika Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień zakończenie wybranego przez Użytkownika wariantu dostępu.

2. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.

3. Regulamin i Cennik wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

4. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu lub umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

CENNIK COWORKING GOYKI 3

DOSTĘP ABONAMENTOWY OPEN

550 złotych brutto

160 godzin, do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy. Rezerwacja na stronie www.goyki3.pl

DOSTĘP JEDNODNIOWY

68 złotych za dzień.

Dzień = 8 godzin, od 9.00 do 17.00, dostępne w dni pracy od poniedziałku do piątku. Rezerwacja dostępna na www.goyki3.pl

DOSTĘP ABONAMENTOWY MIESIĘCZNY

550 złotych za miesiąc brutto

20 dni roboczych w miesiącu, w godzinach od 9.00 – 17.00, w dni pracy od poniedziałku do piątku. Rezerwacja dostępna na Stronie internetowej.

Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Cennika wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie od następnego okresu wybranego wariantu w ramach coworkingu. Informacja o zmianie Cennika powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionej Cennika Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień zakończenie wybranego przez Użytkownika wariantu dostępu.

Cennik dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist