Regulamin zwiedzania willi

REGULAMIN 
ZWIEDZANIA WILLI GOYKI 3 W SOPOCIE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1.       Regulamin niniejszy (dalej jako „Regulamin”) ustalony został przez Goyki 3 Art Inkubator, posiadającą NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, samorządową instytucję kultury, powołaną uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury Gminy Miasta Sopotu w dniu 29 maja 2019 roku pod nr 5, dalej w treści Regulaminu jako „Art Inkubatorem” lub „Zarządzającym.”

2.       Niniejszy Regulamin, dalej jako „Regulamin” reguluje zasady zwiedzania willi przy ulicy Goyki 3 w Sopocie (dalej jako „Willa”) (w tym Wieży widokowej, Muzeum Miejsca oraz stref udostępnionych przez Art Inkubator zwiedzającym), dalej w treści Regulaminu jako „Muzeum”, prowadzonego przez Art Inkubator przy ulicy Goyki 3 w Sopocie.

§ 2.  Odpłatność wstępu

1.       Zwiedzanie willi jest odpłatne.

2.     Bilet można nabyć na stronie internetowej Art Inkubatora www.goyki3.pl. poprzez system rezerwacji na określony termin i godzinę. Wstęp zwiedzających do Willi jest możliwy po okazaniu wydruku biletu w formie papierowej lub po okazaniu elektronicznej wersji biletu na telefonie lub innym urządzeniu, na którym został on utrwalony.

3.       Art Inkubator informuje o cenie biletu poprzez wywieszenie stosownej informacji na stronie internetowej w miejscu dokonywania nabycia biletu oraz w miejscu spotkań w hallu głównym Art Inkubatora. W ten sam sposób Art Inkubator informuje o ewentualnych zniżkach, promocjach oraz cenach biletu dla grup zorganizowanych.

4.       Opłacone bilety nie podlegają zwrotowi.

§ 3. Warunki wstępu do Willi

1.       Wejście do Willi, w tym do Muzeum Miejsca oraz na Wieżę widokową jest dostępne dla osób zwiedzających w dniach od środy do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00 w sezonie jesiennym i zimowym od 1 września do 30 kwietnia oraz w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.00 w sezonie letnim, czyli od 1 maja do 31 sierpnia.

2.       Ostatnie wejście do Willi jest najpóźniej na godzinę przed zamknięciem Willi.

3.       Willa jest niedostępna dla osób zwiedzających w następujące dni: 1 stycznia, 6 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, Święto Konstytucji 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia, 31 grudnia.

4.       Art Inkubator   zastrzega, że Willa może być niedostępna dla zwiedzających również w inne dni, poza wskazanymi w ust. 3 powyżej, o czym informuje się przez wywieszenie informacji na stronie www.goyki3.pl.

5.       Art Inkubator zastrzega sobie możliwość udostępniania Willi dla zwiedzających w dodatkowych terminach, o czym poinformuje na stronie www.goyki3.pl

6.       Wejście na Wieżę widokową i do Muzeum Miejsca z przyczyn związanych z zabytkową konstrukcją budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

7.       Zabrania się wejścia do Willi osób w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

8.       Zabrania się wprowadzania do Willi zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników.

9.       Art Inkubator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia do Willi osób z widocznymi oznakami chorobowymi (kaszel, gorączka). Decyzję o odmowie wpuszczenia danej osoby do Willi podejmuje pracownik Art Inkubatora.

10.   W przypadku wprowadzenia ograniczeń lub zakazów, w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zwiedzający zobowiązani są do stosowania się do tych ograniczeń lub zakazów, a Art Inkubator odmówi wstępu do Willi w przypadku nieprzestrzegania tych zakazów lub ograniczeń.

11.   Prawo wstępu do Willi, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 poniżej, posiadają również osoby niepełnoletnie, przy czym osoby do ukończenia lat 16 mogą wejść do Willi wyłącznie z pełnoletnim opiekunem.

12.   Zabrania się wejścia na Wieżę widokową dzieciom poniżej 6 roku życia.

13.   Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat mogą wejść na Wieżę widokową wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

14.   Zarządzający zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Wieżę widokową osób, jeżeli z okoliczności wynika, że wejście danej osoby na Wieżę widokową stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa tej osoby lub osób przebywających na Wieży widokowej.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

1.       Maksymalna liczba osób zwiedzających Willę w tym samym czasie nie może przekroczyć 50 (1 osoba/ 15 m2), z tym zastrzeżeniem, że maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie na Wieży widokowej i w Muzeum Miejsca nie może przekroczyć 6 osób.

2.        Do   limitu tego  nie wlicza się pracowników Art Inkubatora, jak również  osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Okazanie ww. dokumentów jest dobrowolne.

3.       Przy wejściu do Willi osoby zwiedzające obowiązane są do dezynfekcji rąk.

4.       Podczas wchodzenia na Wieżę widokową i schodzenia z Wieży widokowej należy zachować szczególną ostrożność.

5.       Zwiedzanie Willi odbywa się tylko w obecności przewodnika Art Inkubatora.

6.       W Willi zabrania się:

a)       wchodzenia w strefy budynku nieprzeznaczone dla osób zwiedzających;
b)      palenia tytoniu;
c)       dotykania elementów wystawy w Muzeum Miejsca;
d)      spożywania alkoholu;
e)      dewastacji lub zaśmiecania obiektu;
f)        zrzucania przedmiotów z Wieży widokowej;
g)       hałasowania;
h)      wnoszenia do Muzeum Miejsca toreb i plecaków;
i)        wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek, wjeżdżania do Muzeum na rolkach, wrotkach lub wchodzenia do Muzeum z innym podobnym sprzętem;
j)        wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, na elementy wystawy, wychylania się przez barierki, okna, zabezpieczenia;
k)       przesuwania przedmiotów na wystawach w Muzeum Miejsca;
l)        rzucania przedmiotami;
m)    fotografowania lub filmowania wystawy lub elementów systemów monitoringu i systemów bezpieczeństwa Art Inkubatora:
n)      wnoszenia broni palnej, materiałów wybuchowych, innych przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu;

7.       Czas zwiedzania Willi przez 1 osobę jest ograniczony maksymalnie do 1 godziny.

8.       Pracownicy Willi mogą wstrzymać sprzedaż biletów lub ograniczyć możliwość wstępu do Willi w przypadku uznania, że liczba osób przebywających w Willi w jednym czasie, jest zbyt duża.

9.       Sprzedaż biletów lub wstęp do Willi indywidualnych osób zwiedzających w określonym czasie mogą być wstrzymane z uwagi na zwiedzanie Willi przez zorganizowana grupę.

10.   Osoby zwiedzające obowiązane są do zakrywania ust i nosa na terenie Willi. Z obowiązku tego zwolnione są następujące grupy osób:

a)       dzieci do ukończenia lat 5;
b)      osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

-całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
– trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
-zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;

11.   Zarządzający zastrzega sobie prawo do wezwania osób zwiedzających do natychmiastowego opuszczenia Wieży, jeżeli przebywanie na niej, w szczególności w związku z nagłym pogorszeniem się warunków atmosferycznych, może stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.  Cena biletu w tym przypadku nie ulega zwrotowi.

12.   Art Inkubator zastrzega sobie prawo do nakazania opuszczenia Willi przez osoby naruszające przepisy niniejszego Regulaminu. Cena biletu w tym przypadku nie ulega zwrotowi.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2022 roku.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist