Regulamin pracowni krawieckiej

1) WSTĘP

„Regulamin pracowni krawieckiej” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z miejsca pracy kreatywnej w pracowni krawieckiej w budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie.

2) DEFINICJE

 1. Pracownia – pomieszczenie do pracy kreatywnej, w którym zorganizowana jest pracownia krawiecka w siedzibie Organizatora;
 2. Organizator – Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy ul. Goyki 3, wpisana do Rejestru Komunalnych Instytucji Kultury pod nr 5, o numerze NIP 5851489587;
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Pracowni w siedzibie Organizatora;
 4. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem internetowym www.goyki3.pl;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Pracowni w siedzibie Organizatora;

3) PRACOWNIA

 1. Użytkownicy korzystają z Pracowni na podstawie zawartej z Organizatorem umowy, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Do dyspozycji Użytkowników, w zależności od treści zawartej z Organizatorem umowy, jest:
 3. a)  Pracownia, wyposażona w maszynę do szycia, wysoki stół do pracy stojącej, z zapewnionym dostępem do sieci Wi-Fi.
 4. b)      przestrzeń socjalna, tj. aneks kuchenny i miejsce odpoczynku;
 5. c)       urządzenia drukujące (Użytkownik może wydrukować maksymalnie 15 stron/miesiąc, co Organizator ma prawo weryfikować).
 6. Umowa z Użytkownikiem zostanie zawarta po jego zgłoszeniu się do Organizatora w ramach otwartego naboru i opłaceniu następujących stałych opłat, które obejmują koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Pracowni, przestrzeni socjalnej i sprzętu drukującego:
 7. 450 złotych brutto – czynsz dobowy z tytułu najmu całej Pracowni w godzinach od 10.00 do 17.00, w dniach od poniedziałku do piątku;
 8. 400 zł brutto – czynsz dobowy z tytułu najmu całej Pracowni w godzinach od 11.00 do 15.00 w sobotę;
 9. 15 zł brutto– stawka za każdą rozpoczętą godzinę dostępu do jednej maszyny do szycia w godzinach od 10.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku oraz od 11.00 do 15.00 w soboty.
 10. Dostęp do Pracowni ma wyłącznie Użytkownik, z którym zawarta zostanie umowa. Użytkownik nie ma prawa udzielania dostępu do Pracowni osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 11. Użytkownik nie ma prawa wskazywania adresu Goyki 3 w Sopocie jako adresu wykonywania działalności gospodarczej, siedziby lub oddziału Użytkownika, ani wskazywania tego adresu jako adresu do korespondencji.

4) KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.
 2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania przez Organizatora całości opłaty należnej na podstawie tej umowy.
 3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

5) WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Opłata za korzystanie z Pracowni lub za korzystanie z maszyny do szycia uiszczane są przez Użytkownika z góry, przed datą rozpoczęcia korzystania z Pracowni lub maszyny do szycia, na rachunek bankowy Organizatora.
 2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.

6) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, w przypadku niezapewnienia przez Organizatora warunków do korzystania z Pracowni lub z maszyny do szycia zgodnie z umową i celem jej zawarcia, Użytkownikowi przysługuje:
 2. zwrot 100% uiszczonej przez Użytkownika opłaty , w przypadku nie rozpoczęcia korzystania z Pracowni;
 3. proporcjonalny zwrot opłaty z tytułu wykupionego dostępu do Pracowni lub maszyny do szycia, w przypadku powstania niemożności korzystania z nich na zasadach określonych w umowie, po rozpoczęciu korzystania z Pracowni lub maszyny do szycia.
 4. Określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje ewentualne roszczenia z tytułu niemożności skorzystania z Pracowni lub maszyny do szycia w siedzibie Organizatora, a Użytkownik nie ma prawa żądania z tego tytułu odszkodowania ponad tę kwotę ani żądania odszkodowania z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, ograniczeń sanitarnych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w siedzibie Organizatora.

7) PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Użytkownicy zobowiązani są do:
 2. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 3. przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z pomieszczeń, maszyny do szycia i urządzeń biurowych w siedzibie Organizatora,
 4. poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w siedzibie Organizatora,
 5. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,
 6. naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika na własny koszt,
 7. odnoszenia się z szacunkiem do innych osób przebywających w siedzibie Organizatora,
 8. zachowania poufności informacji o innych użytkownikach siedziby Organizatora oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,
 9. przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem, konserwacją i zabytkowym charakterem nieruchomości, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Pracowni,
 10. przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem z maszyny do szycia, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z tej maszyny,
 11. j) pozostawienia Pracowni w stanie, w jakim została mu ona udostępniona, w tym zachowania porządku w Pracowni oraz dbania o znajdujące się w Pracowni urządzenia, z których Użytkownik korzysta.
 12. Zabrania się:
 13. odstępowania kluczy oraz innych form dostępu do budynku lub Pracowni osobom trzecim,
 14. odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,
 15. wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 16. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,

e przebywania w siedzibie Organizatora, w przypadku posiadania objawów choroby lub przeziębienia.

9) UWAGI KOŃCOWE

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianach, ze skutkiem na 14 dzień od ogłoszenia zmian.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 r.
 5. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu lub umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist