Regulamin pracowni artystycznych

Regulamin pracowni do pracy twórczej o nr 1 i 3 na Goyki 3

1) WSTĘP

„Regulamin pracowni w siedzibie Goyki 3 Art Inkubatora” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z miejsca pracy kreatywnej w pracowniach 1 i 3 w budynku przy ul. Goyki 3 w Sopocie.

2) DEFINICJE

a. Pracownia – pomieszczenie do pracy twórczej oznaczone nr 1 lub 3 w siedzibie Organizatora;

b. Organizator – Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, przy ul. Goyki 3, wpisana do Rejestru Komunalnych Instytucji Kultury pod nr 5, o numerze NIP 5851489587;

c. Regulamin – niniejszy Regulamin Pracowni w siedzibie Organizatora;

d. Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem internetowym www.goyki3.pl;

e. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Pracowni w siedzibie Organizatora;

3) PRACOWNIA

1. Użytkownicy korzystają z Pracowni na podstawie zawartej z Organizatorem umowy, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Do dyspozycji Użytkowników, jest w zależności od treści zawartej z Organizatorem umowy jest:

a)  Pracownia nr 1 lub Pracownia nr 3, które stanowią zamknięte pomieszczenia, każde ze stanowiskiem pracy wyposażonym w: biurko, fotel do pracy przy komputerze, lampę, zamykany kontener biurkowy, z zapewnionym dostępem do sieci Wi-Fi.

b)      przestrzeń socjalna – aneks kuchenny i miejsce odpoczynku;

c)       urządzenia drukujące (Użytkownik może wydrukować maksymalnie 15 stron/miesiąc, co Organizator ma prawo weryfikować).

2.       Umowa z Użytkownikiem zostanie zawarta po jego zgłoszeniu się do Organizatora w ramach otwartego naboru i opłaceniu następujących stałych miesięcznych opłat, które obejmują koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Pracowni, przestrzeni socjalnej i sprzętu drukującego:

Pracownia 1 – 1130,40 pln

Pracownia 3 – 1080,00 pln

3. Spośród otrzymanych zgłoszeń Organizator wybierze według własnego uznania zgłoszenia Użytkowników spośród branż kreatywnych, w szczególności takich jak: architektura, sztuka, projektowanie graficzne, przemysł filmowy i muzyczny, reklama i marketing, gry komputerowe, przemysły czasu wolnego, zrównoważony rozwój, badania i nauka.

4. Dostęp do Pracowni ma wyłącznie Użytkownik, z którym zawarta zostanie umowa. Użytkownik nie ma prawa udzielania dostępu do Pracowni osobom trzecim na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

5. Użytkownik nie ma prawa wskazywania adresu Goyki 3 w Sopocie jako adresu wykonywania działalności gospodarczej, siedziby lub oddziału Użytkownika, ani wskazywania tego adresu jako adresu do korespondencji.

4) NAJEM DODATKOWYCH PRZESTRZENI W SIEDZIBIE ORGANIZATORA

1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do dodatkowych pomieszczeń w siedzibie Organizatora na preferencyjnych warunkach, poprzez przyznanie im zniżki w opłatach za korzystanie z tych dodatkowych pomieszczeń w wysokości 15%.

2. Użytkownik może dokonać rezerwacji na dodatkowe pomieszczenie w siedzibie Organizatora. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem formularza na Stronie internetowej Organizatora. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek bankowy Organizatora. Użytkownik może anulować rezerwację przed terminem rezerwacji (jeśli nie uzgodniono inaczej). W przypadku anulowania rezerwacji w terminie 14 dni przed terminem rezerwacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownikowi zwrócona zostanie uiszczona na rachunek bankowy Organizatora opłata rezerwacyjna.

3. W przypadku, gdy rezerwacja nie została odwołana lub została odwołana w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rezerwacji, Użytkownik jest obciążany kwotą 25% wartości rezerwowanej usługi/opłaty za rezerwowane pomieszczenie, a w przypadku odwołania w terminie krótszym niż 3 dni – w wysokości 50% wartości rezerwowanej usługi/opłaty za rezerwowane pomieszczenie. Pozostała po potrąceniu ww. kwot, część wpłaconej opłaty rezerwacyjnej jest zwracana na wskazany przez osobę rezerwującą rachunek bankowy.

4. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z dodatkowych pomieszczeń w siedzibie Organizatora innym Użytkownikom lub osobom trzecim, które nie dokonały rezerwacji we wskazany w niniejszym Regulaminie sposób. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie obciążeniem Użytkownika opłatą za korzystanie z pomieszczenia na ogólnych warunkach wynikających z cennika Organizatora (bez zastosowania zniżki, o której mowa w pkt 4) ppkt 1) Regulaminu). W przypadku opisanym powyżej, Organizator może wedle swego uznania podjąć decyzję o odmowie udostępnienia dodatkowych pomieszczeń z zachowaniem prawa do opłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5) KORZYSTANIE Z INTERNETU

1. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.

2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania przez Organizatora całości opłaty należnej na podstawie tej umowy.

3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

6) WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Opłata za korzystanie z Pracowni oraz opłata rezerwacyjna i opłaty za korzystanie z pomieszczeń dodatkowych w siedzibie Organizatora, uiszczane są przez Użytkownika z góry, przed datą rozpoczęcia korzystania z Pracowni lub pomieszczeń dodatkowych, na rachunek bankowy Organizatora.

2. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.

7) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, w przypadku niezapewnienia przez Organizatora warunków do korzystania z Pracowni zgodnie z umową i celem jej zawarcia lub w przypadku niezapewnienia przez Organizatora możliwości skorzystania z zarezerwowanego pomieszczenia dodatkowego lub wykupionej/zarezerwowanej usługi, Użytkownikowi przysługuje:

a. zwrot 100% uiszczonej przez Użytkownika opłaty rezerwacyjnej, w przypadku nie rozpoczęcia korzystania z Pracowni lub pomieszczeń lub usług dodatkowych.

b. proporcjonalny zwrot opłaty z tytułu wykupionego dostępu do Pracowni lub pomieszczenia dodatkowego lub usługi, w przypadku powstania niemożności korzystania z tych pomieszczeń lub usług, na zasadach określonych w umowie, po zawarciu umowy lub rozpoczęciu korzystania z pomieszczeń lub usług Organizatora.

2. Określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje ewentualne roszczenia z tytułu niemożności skorzystania z pomieszczeń lub usług w siedzibie Organizatora, a Użytkownik nie ma prawa żądania z tego tytułu odszkodowania ponad tę kwotę ani żądania odszkodowania z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, ograniczeń sanitarnych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w siedzibie Organizatora.

8) PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Użytkownicy zobowiązani są do:

a. przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b. przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z pomieszczeń w siedzibie Organizatora i urządzeń biurowych,

c. poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w siedzibie Organizatora,

d. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,

e. naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub po stronie jego gości, na własny koszt,

f. odnoszenia się z szacunkiem do innych osób przebywających w siedzibie Organizatora,

g. zachowania poufności informacji o innych użytkownikach siedziby Organizatora oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,

h. przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem, konserwacją i zabytkowym charakterem nieruchomości, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni biurowej i socjalnej.

2. Zabrania się:

a. odstępowania kluczy, powierzchni biurowej oraz innych form dostępu do budynku lub Pracowni osobom trzecim,

b. odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,

c. wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,

d. używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,

e przebywania w siedzibie Organizatora, w przypadku posiadania objawów choroby lub przeziębienia.

9) UWAGI KOŃCOWE

1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany.

2. Informacja o zmianie Regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianach, ze skutkiem na 14 dzień od ogłoszenia zmian.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2023 r.

b. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu lub umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

 

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist