Deklaracja dostępności

Goyki 3 Art Inkubator zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Goyki 3 Art inkubator.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  lub przez firmy zewnętrzne
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, ponieważ
  zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • niektóre treści zostały opublikowane na stronie internetowej z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do właściwej prezentacji danego zagadnienia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Nawigacja:

 • klawisz TAB oraz klawisze strzałek i klawisz ENTER

Powiększanie tekstu:

 • klawisz CTRL  oraz klawisze „+” , „-” i klawisz „0”

Strona posiada dodatkowe ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • możliwość podkreślenia odnośników,
 • możliwość podświetlenia odnośników,
 • możliwość zmiany koloru strony i tekstu,
 • możliwość wyłączania stylów,
 • alternatywne opisy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest pani Joanna Fryda, biuro@goyki3.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Można też zadzwonić na nr tel. +48 726890224

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu
do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba instytucji mieści się przy ul. Jakuba Goyki 3 w Sopocie, budynek jest wyposażony w windę oraz toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Niedaleko budynku znajduje się też miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist