Nabór pracowników

Informujemy o zakończeniu procedury naboru na stanowisko głównej księgowej/głównego księgowego.
Po analizie dokumentów trojga kandydatów, określających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono panią Joannę Nawrocką. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzono szczegółowo przygotowanie kandydatki do pracy na ww. stanowisku i potwierdzono spełnienie określonych wymagań w ogłoszeniu o naborze.
Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Goyki 3 Art Inkubator (samorządowa instytucja kultury) ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej.

 • Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 • Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania, w tym zamówień publicznych, rejestr wydatków powyżej 500pln,
 • Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów UE,
 • Przygotowywanie projektów budżetu oraz harmonogramu wydatków.
 • Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji, w tym GUS,
 • Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury, w tym procedur związanych z sygnalistami
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
 • Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 • Naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
 • Sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 • Realizacja umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
 • Wystawianie faktur i terminowe ściąganie należności
 • Przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji (WZ, PZ)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym rozliczanie czasu pracy, sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy, itp), ZFŚS, urlopy, nieobecności; medycyna pracy, szkolenie BPH (nadzór nad terminami)
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych
 • Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

Kandydat/ka powinien/na spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) następujące wymagania:

 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego/głównej księgowej
 • Kandydat/ka spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 2. b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatkowe wymagania:

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego / Głównej Księgowej lub Zastępcy / Zastępczyni Głównego Księgowego / Głównej Księgowej w jednostce sektora finansów publicznych albo minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w jednostce sektora finansów publicznych,
 • Doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowych z dotacji, współfinansowanych ze środków UE, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym,
 • Doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 • Znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel i Word),
 • Dbałość o szczegóły, odpowiedzialność, rzetelność, bardzo dobre umiejętności analityczne,
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • Komunikacyjna znajomość języka angielskiego.

Kandydat/ka musi wykazać znajomość prawa i umiejętność stosowania przepisów w zakresie:

Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawy o finansach publicznych. Ustawy o rachunkowości. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych. Ustawy VAT. Ustawy o zamówieniach publicznych. Kodeks Pracy, Prawa ubezpieczeń społecznych,

Oferujemy:

 • Pracę w nowej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.
 • Pełen etat
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
 • Wynagrodzenie w wysokości 9000 brutto (zawierające wszystkie przysługujące dodatki).

Dodatkowe informacje
Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny.
 •  Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.
 • Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 •  Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
 • Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata):
 1. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 2. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
 3. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 4. o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru kandydata / kandydatki na stanowisko Głównego Księgowego / Głównej Księgowej, przed zawarciem umowy, kandydat / kandydatka dostarczy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, o którym mowa powyżej).

    Oświadczenie (odręcznie podpisane przez kandydata) o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w przypadku podania danych wykraczających poza zakres określony prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na e-mail: biuro@goyki3.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy/Główna Księgowa” w terminie do dnia 5 maja 2022 r. Goyki 3 Art. Inkubator zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest Goyki 3 Art. Inkubator (samorządowa instytucja artystyczna) z siedzibą w Sopocie (81-706), ul. Goyki 3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego oferty wysłane w odpowiedzi na nabór zostaną komisyjnie zniszczone.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana uczestniczenie w procesie rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

METRYCZKA
Podmiot udostępniający informację : ArtInkubator
Osoba wprowadzająca informację : Jan Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Kowalski
Czas wytworzenia: 2019-10-29 12:41:00
Czas publikacji: 2019-10-29 12:41:00

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-04-20 17:20:00 Marta Szadowiak Edycja artykułu
2019-10-29 12:41:00 Jan Kowalski Publikacja artykułu

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist