Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej, prowadzonej przez Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie, samorządową instytucję kultury wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Sopotu w dniu 29 maja 2019 r. pod nr 5, powołaną uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, adres ul. Goyki 3, 81-706 Sopot dalej jako „Sprzedawca”.
2. Sprzedaż następuje za pośrednictwem strony internetowej www.goyki3.pl
3. Założenie konta użytkownika na stronie internetowej, jak również dokonanie zakupu bez uprzedniego zakładania konta użytkownika wiąże się z obowiązkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego, niezbędnych dla realizacji umowy. Dane te obejmują imię i nazwisko Kupującego, adres poczty elektronicznej, a w przypadku, gdy produkt ma zostać dostarczony przez przewoźnika, również adres zamieszkania Kupującego.
4. Przed zawarciem umowy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do konsumentów oraz do instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednakże wyłącznie do konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, skierowane są następujące zapisy umowne: § 6 (odstąpienie od umowy), a wyłącznie do konsumentów: § 8 ust. 9 (reklamacja) i § 8 ust. 12 (reklamacja).

§  2. Oferta Sprzedawcy

1. Oferta Sprzedawcy w ramach sprzedaży internetowej obejmuje produkty promujące Sprzedawcę oraz miasto Sopot, jak również produkty związane z działalnością merytoryczną prowadzoną przez Sprzedawcę.
2. Ceny podane przez Sprzedawcę są cenami brutto.
3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz na przesyłanie przedmiotowych faktur na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.

§  3. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w § 1 ust.2 Regulaminu.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania wypełnionego formularza zamówienia do Sprzedawcy.
3. Kupujący ma możliwość zawarcia umowy zarówno po uprzednim założeniu konta użytkownika na stronie internetowej Sprzedawcy, jak i bez zakładania konta.
4. Kupujący otrzymuje potwierdzenie treści zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Wszelka korespondencja związana ze złożonym zamówieniem będzie kierowana na adres poczty internetowej Kupującego wskazany w formularzu zamówienia.
5. W razie, gdyby potwierdzenie treści zamówienia przesłane na adres poczty elektronicznej Kującego różniło się od treści zamówienia złożonego za stronie internetowej, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.

§ 4. Kontakt ze Sprzedawcą

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej biuro@goyki3.pl, jak również pod adresem Sprzedawcy: ul. Goyki 3, 81-706 Sopot

§ 5. Dostawa

1. Kupujący ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy:
a) dostawa za pośrednictwem kuriera;
b) dostawa za pośrednictwem operatora pocztowego;
2. Wysokość usługi za dostarczenie przesyłki zależy od stawek oferowanych przez wybranego przez Kupującego przewoźnika, o których Sprzedawca informuje Kupującego przed zawarciem umowy.
3. Sprzedawca ma obowiązek wydania rzeczy przewoźnikowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika.
4. Kupujący ma również możliwość nieodpłatnego osobistego odbioru przesyłki przy ulicy Goyki 3 w Sopocie, w godzinach działania instytucji. W tym celu Kupujący powinien zgłosić się do siedziby Sprzedawcy z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz z potwierdzeniem zapłaty za zakup.
5. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym drogą elektroniczną na wskazany w § 4 adres poczty elektronicznej.
3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, konsument niezwłocznie przesyła zakupiony produkt na adres siedziby Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący.
4. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę sprzedaży, za pośrednictwem przelewu na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
5. Postanowienia ust. 1-4 powyżej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7. Metody płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Płatność za produkt następuje po przesłaniu formularza zamówienia do Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek uiścić cenę zakupu w terminie 48 godzin od czasu złożenia zamówienia.   Do czasu zapłaty całości ceny, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem produktu.
4. Kupujący odbierający przesyłkę osobiście ma możliwość zapłaty w siedzibie Sprzedawcy.
5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Goyki 3, 81-706 Sopot
 • Przesyłka kurierska

6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatności kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • Mastercard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 8. Czas dostawy

1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 11. Reklamacja

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
2. W razie stwierdzenia, że odebrany produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia odbioru produktu. Do reklamacji znajdują zastosowanie przepisu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny o rękojmi przy sprzedaży.
3. Reklamacje można zgłosić na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy biuro@goyki3.pl, jak również wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Goyki 3, 81-706 Sopot.
4. W złożonej reklamacji Kupujący powinien zawrzeć w szczególności opis ujawnionej wady, czas jej wystąpienie, okoliczności, w jakich wada powstała oraz dane Kupującego, który składa reklamację.
5. Poprzez wadę fizyczną rozumie się niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, zgodnie z art. 5561c.
6. Poprzez wadę prawną rozumie się, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa, zgodnie z art. 5563 c.
7. Gdy rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
9. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
10. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
11. W związku z rozpatrywaniem reklamacji nie pobiera się opłat.
12. W razie negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Kupujący będący konsumentem może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporu. Rejestr podmiotów posiadających uprawnienie do rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kupujący może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
13. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, zgodnie z art. 563 k.c.

§ 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona pod adresem www.goyki3.pl
2. Wszelkie spory wynikające z zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisu ustawy Kodeks cywilny.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist