Regulamin najmu pomieszczeń i organizacji wydarzeń w parku

Kliknij i sprawdź ofertę i cennik wynajmu obowiązujący od 2.10.2023  

 

REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ W WILLI ORAZ PRZESTRZENI W PARKU PRZY UL. GOYKI 3 W SOPOCIE

Niniejszy regulamin ustala ogólne zasady i warunki korzystania z pomieszczeń oraz parku przy ul. Goyki 3 w Sopocie.

Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie udostępnia część pomieszczeń w zabytkowej willi przy ul. Goyki 3 w Sopocie oraz wyznaczoną część parku przy ul. Goyki 3 w Sopocie w celu organizowania wydarzeń, eventów, spotkań, warsztatów, sympozjów, szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

1) O NAS

Organizatorem najmu pomieszczeń w willi przy ul. Goyki 3 w Sopocie oraz parku przy ul. Goyki 3 w Sopocie jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą przy ul. Goyki 3 w Sopocie, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury w dniu 29 maja 2019 r. pod nr 5, powołana uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504.

2) DEFINICJE

Przedmiot najmu – pomieszczenia lub wyznaczona część parku, przeznaczone do korzystania, w tym w celach konferencyjno – szkoleniowych, przeprowadzenia spotkań autorskich, spotkań biznesowych, wydarzeń, eventów, warsztatów, zlokalizowane w siedzibie Organizatora. Pomieszczenia będące przedmiotem najmu, oznaczone są na rzutach stanowiących załącznik do regulaminu (załącznik nr 1).

Wydarzenie – konferencja, szkolenie, sympozjum, warsztaty, spotkanie autorskie, spotkanie biznesowe lub inne podobne wydarzenie organizowane w Przedmiocie najmu;

Organizator – Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury w dniu 29 maja 2019 r. pod nr 5, powołana uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504;

Użytkownik – podmiot organizujący Wydarzenie;

Uczestnik – podmiot, będący uczestnikiem Wydarzenia organizowanego przez Użytkownika;

Podwykonawca – podmiot, działający na zlecenie i na rzecz Użytkownika w Przedmiocie najmu;

Regulamin – niniejszy Regulamin najmu pomieszczeń lub parku przy ul. Goyki 3 w Sopocie;

Strona internetowa – strona internetowa Organizatora, znajdująca się pod adresem internetowym www.goyki3.pl;

3) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Użytkowników, organizujących Wydarzenia odbywające się w willi lub w parku przy ul. Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie oraz Uczestników tych Wydarzeń.

4) ZASADY NAJMU PRZESTRZENI W WILLI LUB PARKU GOYKI 3 ART INKUBATOR W SOPOCIE

 1. Rezerwacja Przedmiotu najmu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@goyki3.pl
  Na podstawie przesłanego mailem zapytania o możliwość wynajęcia pomieszczenia lub parku przy ul. Goyki 3 w Sopocie, pracownik Goyki 3 w Sopocie potwierdza rezerwację lub odmawia jej przyjęcia z uzasadnieniem przyczyny odmowy, a w przypadku potwierdzenia rezerwacji przygotowuje umowę najmu, przesyłając ją do Użytkownika.
 2. W przypadku potwierdzenia rezerwacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 25% wynagrodzenia, które przysługuje Organizatorowi na podstawie Cennika. W przypadku odwołania rezerwacji przez Użytkownika, Organizator ma prawo zatrzymania otrzymanej zaliczki, a nadto prawo do żądania zapłaty całej, wynikającej z Cennika opłaty, jaką otrzymałby za daną rezerwację. Termin zapłaty i rachunek bankowy, na który powinna ona nastąpić, będzie wskazany w doręczonej Użytkownikowi fakturze wystawionej w terminie 7 dni od dnia planowanego najmu.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym w zakresie utraconych korzyści, za szkodę jaką Organizator poniósł w związku z odwołaniem rezerwacji przez Użytkownika.
 4. Obowiązujący Regulamin wraz z Cennikiem (Załącznik nr 2), są̨ dostępne na Stronie internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia przestrzeni w willi lub parku, jeżeli ma być tam zorganizowane Wydarzenie niezgodne z ideałami przyświecającymi działalności Organizatora oraz z celami działania Organizatora, np. wiec polityczny, spotkania MLM i inne.
 6. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z Przedmiotu najmu innym Użytkownikom lub osobom trzecim, które nie dokonały rezerwacji we wskazany w niniejszym Regulaminie sposób. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie obciążeniem Użytkownika opłatą za korzystanie z Przedmiotu najmu na ogólnych warunkach wynikających z Cennika Organizatora. W przypadku opisanym powyżej, Organizator może wedle swego uznania podjąć decyzję o odmowie udostępnienia Przedmiotu najmu z zachowaniem prawa do opłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Na terenie Goyki 3 zabronione jest prowadzenie przez Użytkownika/Uczestnika jakiejkolwiek działalności komercyjnej, chyba że postanowiono inaczej, na podstawie pisemnej zgody Organizatora.
 8. Przedmiot najmu wraz ze sprzętem multimedialnym oraz mobilnym, wymienionym szczegółowo w Cenniku, są udostępniane Organizatorowi po zawarciu umowy.

5) OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Obowiązkiem Organizatora jest przygotowanie Przedmiotu najmu w sposób odpowiadający uzgodnieniom między stronami.
 2. Organizator przekazuje Użytkownikowi Przedmiot najmu uporządkowany, przygotowany pod względem sprzętu, wyposażenia, ustawienia mebli zgodnie z umową Stron.

6) OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma obowiązek przed rozpoczęciem korzystania z Przedmiotu najmu przedstawić Organizatorowi polisę ubezpieczenia OC działalności Użytkownika na kwotę minimum: 50 000.zł.
 2. Wszystkie materiały wnoszone do siedziby Organizatora lub do parku przy Goyki 3 w Sopocie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Przedmiotu najmu muszą posiadać odpowiednie, wymagane przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikaty, jak również atesty na niepalność.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zdania Przedmiotu najmu w stanie uporządkowanym, po uprzednim opróżnieniu koszy na śmieci, uprzątnięciu ewentualnych śmieci lub odpadów z terenu parku lub z wynajmowanych pomieszczeń.
 4. Użytkownik, który na podstawie niniejszego Regulaminu wynajmuje Park celem zorganizowania w nim Wydarzenia, zobowiązany jest do ustawienia w parku na czas trwania Wydarzenia i do zapewnienia wywozu bezpośrednio po zakończeniu Wydarzenia, toalety przenośnej dla Uczestników Wydarzenia.

7) OPŁATY

 1. Opłata za korzystanie z Przedmiotu najmu uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury, z tym zastrzeżeniem, że zaliczka płatna jest w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji.
 2. Faktura z tytułu najmu zostanie wystawiona i doręczona Użytkownikowi na wskazany adres email, w terminie 7 dni od dnia zakończenia najmu.
 3. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.

8) ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej, w przypadku niezapewnienia przez Organizatora warunków do korzystania z Przedmiotu najmu zgodnie z umową i celem jej zawarcia Użytkownikowi przysługuje zwrot 100% uiszczonej przez Użytkownika zaliczki.
 2. Określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje ewentualne roszczenia z tytułu niemożności skorzystania z Przedmiotu najmu, a Użytkownik nie ma prawa żądania z tego tytułu odszkodowania ponad tę kwotę ani żądania odszkodowania z tytułu ewentualnych utraconych korzyści.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania obowiązków wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, ograniczeń sanitarnych w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Użytkowników lub Uczestników pozostawione w siedzibie Organizatora lub w parku.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w Przedmiocie najmu, Organizator stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię uprzednio prześle na adres Użytkownika. Użytkownik pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

9) PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Użytkownicy i Uczestnicy zobowiązani są do:

a)       przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b)      przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych podczas korzystania z Przedmiotu najmu i urządzeń biurowych,

c)       poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w siedzibie i parku Organizatora,

d)      terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,

e)      naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub po stronie jego gości, na własny koszt,

f)        odnoszenia się z szacunkiem do innych osób przebywających w siedzibie Organizatora,

g)       zachowania poufności informacji o innych użytkownikach siedziby Organizatora oraz do niewygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność,

h)      przestrzegania instrukcji, wytycznych, zarządzeń związanych z korzystaniem, konserwacją i zabytkowym charakterem nieruchomości, z którymi zobowiązuje się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z Przedmiotu najmu.

2. Zabrania się:

a)       odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,

b)      wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu, z zastrzeżeniem przypadków, w których Użytkownik za zgodą Organizatora zorganizuje w wynajmowanych bankiet, imprezę lub koncert z możliwością podawania alkoholu, jak również za wyjątkiem sprzedaży alkoholu w parku na podstawie wcześniej uzyskanej koncesji, którą Użytkownik ma obowiązek przedstawić Organizatorowi przed rozpoczęciem sprzedaży;

c)       używania urządzeń powodujących nadmierny hałas, z zastrzeżeniem przypadków, w których Użytkownik za zgodą Organizatora zorganizuje koncert,

d)      przebywania w siedzibie Organizatora, w przypadku posiadania objawów choroby lub przeziębienia,

e)      zastawiania dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów, podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków alarmowych ppoz., wyłączników energii elektrycznej, przycisków klimakonwektorów itp.,

f)        gromadzenia i przechowywania materiałów palnych, jak również używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,

g)       wnoszenie i stosowanie wszelkich butli ciśnieniowych w tym z gazami palnymi, również typu turystycznego,

h)      wynoszenia elementów wyposażenia lub udostępnionego sprzętu,

i)        przenoszenia elementów wyposażenia poza przeznaczone dla nich miejsca,

j)        używania ognia otwartego,

k)       parkowania pojazdów oraz składowania towarów na wyznaczonych drogach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Pojazdy lub towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt właściciela,

l)        niszczenie, uszkodzenie lub uczynienie niezdolnym do użytku urządzeń i innych elementów wyposażenia znajdujących się w Przedmiocie najmu, w tym w szczególności urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich, jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.,

m)    żebrania,

n)      prowadzenia akwizycji,

o)      wnoszenia i używania przedmiotów mogących uruchomić czujniki dymu,

p)      wnoszenia i wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń oraz jazdy na nich, za wyjątkiem parku,

q)      spożywania posiłków i napojów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,

r)        prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej lub agitacji politycznych.

3. Na terenie Goyki 3 (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie materiałów naruszających przysługujące osobom trzecim prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa patentowe, dobra osobiste lub prawo do wizerunku. W przypadku naruszenia wymienionego zakazu Organizatorowi przysługuje prawo do podjęcia wszelkich działań, które Organizator uzna za konieczne dla doprowadzenia do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, w szczególności prawo do:

a) wezwania podmiotu bezpośrednio naruszającego zakaz lub Użytkownika do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków,

b) usunięcia naruszeń i ich skutków na koszt naruszającego zakaz lub Użytkownika,

c) natychmiastowego usunięcia podmiotu naruszającego zakaz oraz usunięcia naruszeń i ich skutków na koszt tego podmiotu lub Użytkownika,

d) natychmiastowego przerwania i zakończenia najmu (bez prawa zwrotu jakichkolwiek świadczeń pieniężnych) oraz usunięcia naruszeń i ich skutków na koszt naruszającego lub Użytkownika jak również prawo do domagania się przez Organizatora od podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie, w tym Użytkownika, zwrotu wszelkich ewentualnych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem, w tym wypłaconego odszkodowania.

4. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Organizatora.

5. W razie powstania pożaru należy natychmiast zaalarmować pracownika ochrony. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się komunikatom głosowym oraz kierującemu akcją ratowniczo-gasniczą pracownikowi Organizatora, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.

6. Przebywanie w Przedmiocie najmu osób małoletnich możliwe jest jedynie pod opieką osoby, która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad nimi. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się w Przedmiocie odpowiadają ich rodzice i opiekunowie.

10) OCHRONA

 1. Teren Goyki 3 w Sopocie jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 2. Siedziba Organizatora i park chronione są przez profesjonalną firmę świadczącą kompleksowe usługi ochrony.
 3. Niezależnie od ust. 1 Użytkownik odpowiada we własnym zakresie za ochronę i zabezpieczenie Wydarzenia przez cały okres korzystania z Przedmiotu najmu.
 4. Organizator nie gwarantuje miejsc parkingowych Użytkownikom lub Uczestnikom.

11) UWAGI KOŃCOWE

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników i wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń lub na Stronie internetowej. W przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianach, ze skutkiem na 14 dzień od ogłoszenia zmian.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora i na Stronie internetowej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.2022 roku.
 5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Goyki 3 Art Inkubator.
 6. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą obowiązków, nakazów lub zakazów wynikających z niniejszego Regulaminu lub umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie dokumentowej.
 7. W przypadku sprzeczności postanowień zawartej z Użytkownikiem Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

 

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist