Regulamin wydarzeń

REGULAMIN WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOYKI 3 ART. INKUBATOR

  §1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach i eventach, które organizowane są przez Goyki 3 Art Inkubator, zwane dalej wydarzeniami.
 2. Organizatorem Festiwalu jest Goyki 3 ART Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, 81-706 Sopot, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury w dniu 29 maja 2019 roku pod nr 5, powołana uchwałą Rady Miasta Sopotu nr V/77/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, NIP: 585-14-89-587, REGON 384769504, , zwana dalej Organizatorem.

§2

Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień, zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji wydawanych przez przedstawicieli lub personel Organizatora.

§3

 1. Limit uczestników mogących wziąć udział w wydarzeniu jest ustalany dla każdego z miejsc, w którym odbywa się wydarzenie i jest podawany przez Organizatora do publicznej wiadomości w wybrany przez niego sposób, w tym w miejscu organizacji danego wydarzenia.
 2. Uczestnicy są rejestrowani i dopuszczeni do wzięcia udziału w danym wydarzeniu według kolejności zgłoszeń.

§4

 1. Zabrania się uczestnictwa w Wydarzeniu osobom z widocznymi oznakami choroby lub przeziębienia (m. in. kaszel, kichanie, gorączka, problemy z oddychaniem), pomimo uprzedniego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.
 2. Personel Organizatora ma prawo nakazania, aby osoba, u której występują widoczne oznaki choroby, niezwłocznie opuściła teren, na którym organizowane jest wydarzenie w ramach Festiwalu.
 3. Zakazuje się uczestnictwa w Wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, pomimo uprzedniego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.
 4. Personel Organizatora ma prawo nakazania, aby osoba, będąca pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, niezwłocznie opuściła teren, na którym organizowane jest wydarzenie.

§5

 1. Uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia udziału, z wyłączeniem wydarzeń, które odbywały się będą w przestrzeni otwartej, takich jak wydarzenia w parku.
 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu dokonuje się za pośrednictwem udostępnionego przez Organizatora formularza zgłoszeniowego, dostępnego na evenea.pl lub na www.goyki3.pl/sklep/ najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia.
 3. Zgłoszenie będzie skuteczne pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika wydarzenia, w zakresie i na zasadach, określonych w oświadczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 4. Po wyczerpaniu limitu uczestników, określonego dla każdego z miejsc, w którym organizowane są wydarzenia, stosownie do § 3 ust. 1, kolejne zgłoszenia nie będę rejestrowane.
 5. W przypadku pozostania wolnych miejsc po zarejestrowaniu wszystkich zgłoszeń, dokonanych zgodnie z ust. 1 powyżej, osoba która zgłosi chęć działu w wydarzeniu będzie mogła wziąć w nim udział pod warunkiem podpisania zgód i złożenia oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 6. Udział w wydarzeniach jest dobrowolny, a w zależności od wydarzeń -płatny lub bezpłatny.

§6

 1. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania norm reżimu sanitarnego, określonych w niniejszym Regulaminie oraz wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wytycznych lub komunikatów, wprowadzonych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii w Polsce, jak również wskazań Organizatora udzielonych w trakcie Wydarzenia w tym zakresie.
 2. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani się do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przez cały czas uczestniczenia w wydarzeniu, chyba że obwiązek taki nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, zaleceń, wytycznych, komunikatów organów władzy państwowej.
 3. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zachowania odległości minimum 1,5 metra od innych uczestników. Obowiązek ten nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§7

 1. Organizator sporządzi z przebiegu Wydarzenia relację video oraz fotograficzną, na której mogą zostać utrwalone wizerunki uczestników wydarzenia, a która wykorzystana zostanie w celach marketingowych, w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora lub o twórczości autora prac prezentowanych podczas Wydarzenia, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora, Partnera lub podmiotów współpracujących z Organizatorem lub w innych kanałach przekazu.
 2. Uczestnicy Wydarzenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora w sposób i w zakresie wskazanym powyżej.
 3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku jest załącznikiem do Regulaminu, a jego akceptacja jest warunkiem uczestniczenia w wydarzeniu.

§8

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed wydarzeniem oraz w jego trakcie, w razie zmiany przepisów prawnych, wytycznych, komunikatów, obowiązujących w związku ze wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, sytuacje nieprzewidziane lub wynikające z działania siły wyższej, których następstwa mogą utrudnić lub uniemożliwić organizację Wydarzenia, np. awarie wyposażenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie z przyczyn od niego niezależnych, w tym wynikających z warunków atmosferycznych, stanów wyjątkowych, siły wyższej lub pozostające w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego.

§9

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§10

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • zgoda na publikację wizerunku;

klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników Wydarzeń.

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist